Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym strefabasenow.pl prowadzony jest przez Macieja Maćkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ambi Maciej Maćkowiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772519409, REGON 301221774
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ambi Maciej Maćkowiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772519409, REGON 301221774
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym strefabasenow.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§4

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

§6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§7

Oferowane metody dostawy, płatności oraz wysyłki

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska paletowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem firmy.
 2. W przypadku wyboru opcji Odbiór osobisty konieczne jest wcześniejsze umówienie się.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przy odbiorze (w punkcie Sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu), płatność przelewem na konto Sprzedawcy, szybka płatność online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay.
 4. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. Wysyłka towaru realizowana jest zazwyczaj w ciągu 2-3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 6. W niektórych przypadkach wysyłka może się opóźnić i towar zostanie wysłany w ciągu 7-8 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty.
 7. Towar wysyłamy głównie za pomocą firm kurierskich INPOST, DHL, DPD, GEIS, POCZTEX, ROHLIG SUUS itp.
 8. Po odebraniu przesyłki od kuriera należy sprawdzić jej zawartość. W razie uszkodzenia opakowania bądź zawartości przesyłki należy sporządzić protokół szkody z kurierem na miejscu.
 9. Z chwilą odebrania paczki przez Klienta, Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia przesyłki.
 10. Wysyłka towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. W przypadku chęci otrzymania faktury konieczne jest podanie numeru NIP w zamówieniu. Faktury wystawiane są wyłącznie dla nabywców z polskim numerem NIP.

§8

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi:

 • udostępnienie Indywidualnego Profilu Klienta na stronie Sklepu internetowego,
 • zawieranie umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet
 • śledzenie statusu Zamówienia
 • informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Sklepu internetowego za pośrednictwem newsletter,

oraz prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym.

Niedozwolonym jest korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu naruszającym obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym.

Prezentowany w Sklepie internetowym katalog Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Obecność Produktów na stronach Sklepu internetowego nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji Zamówienia. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przez email, telefonicznie – składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Towar prezentowany w sklepie internetowym jest również oferowany w innych portalach sprzedażowych.

W przypadku zakupu danego produktu o bardzo małej dostępności istnieje możliwość że towar który widnieje jako dostępny w sklepie internetowym został sprzedany na innym portalu sprzedażowym i jest już niedostępny. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę i zostaną mu zwrócone koszty zakupu.

Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dnia od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Odbiór osobisty należy ustalić ze Sprzedawcą.
 9. Przy odbiorze osobistym nie ma możliwości zwrotu towaru.
 10. Dostępne formy płatności:Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

§10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku zakupów w siedzibie Sprzedawcy Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 7. Opakowanie towaru należy zabezpieczyć (np. folią, siatką foliową itp.),towar nie może być oklejony (np. listami przewozowymi, taśmą itp.).

Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, kwotę przez niego wpłaconą pomniejszoną o koszty przesyłki które poniósł Sprzedawca.
 2. Zwrotu płatności za przedmiot Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 1 dzień od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 1 dzień.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.
 6. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży. Zwracany towar nie powinien zostać otwarty.
 8. Zwroty prosimy kierować na adres aleja Lipowa 12, 64-320 Kalwy
 9. W przypadku rezygnacji klienta z przedmiotu/zakupu, w momencie gdy towar został wysłany i opłacony, klient ponosi koszty wysyłki i zwrotu przedmiotu do Sprzedawcy. W takiej sytuacji Konsument otrzyma zwrot kwoty jaka wpłacił pomniejszoną o koszty poniesione przez Sprzedawcę związane z wysyłką i zwrotem towaru w ciągu 14 dni od otrzymania przedmiotu.
 10. Wysyłka lub odbiór osobisty towaru na zamówienie będzie realizowana po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności i ceny przez Sprzedawcę oraz po opłaceniu całości lub części należnej kwoty.
 11. Towary na zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 12. Towar z odbiorem osobistym nie podlega zwrotowi.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 14. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 15. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 16. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 17. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w Regulaminie
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od przyjęcia kompletnego zgłoszenia.
 5. Produkty zakupione w naszym sklepie posiadają gwarancję producenta.
 6. Produkty takie jak pokrywy basenowe, folie solarne, podkłady pod baseny, filtry, drabinki, zestawy do czyszczenia, zabawki dmuchane oraz wszystkie inne przedmioty na które producent nie udziela gwarancji nie podlegają gwarancji i reklamacji.
 7. Okres gwarancji zostanie podany w karcie produktu, instrukcji obsługi lub w opisie produktu.
 8. Lista kategorii produktów objętych gwarancją producenta BESTWAY dostępna na stronie producenta.

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Regulamin obowiązuje od 1.09.2020 r.

 

 

Dodane do porównania:

Dodaj przynajmniej dwa produkty do porównania